Statuten

Statuten vzw Breendonkse Trappers

WTC Breendonkse Trappers vzw

Ondernemingsnr. 0600.867.884

WTC Breendonkse Trappers vzw, opgericht op 10 maart 2015 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad dd. 13/03/2015 onder de referentie 0304445.

Agendapunt 1: Wijzigende statuten

Titel 1: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

 • 1 De vereniging wordt genoemd ‘WTC Breendonkse Trappers vzw’.
 • 2 Zo moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, website en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw de volgende gegevens vermelden: de naam van de vzw, de rechtsvorm (voluit of afgekort), de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, het e-mailadres en de website van de vzw, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in verfeffening is.

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2870 Puurs – Sint-Amands, Schaafstraat nr. 46a, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

De zetel mag worden overgedragen naar iedere andere plaats in België door een beslissing van het bestuur, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en op voorwaarde dat elke wijziging van de zetel neergelegd wordt op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijke arrondissement waar de zetel van de VZW is gevestigd, zowel voor neerlegging in het dossier van de VZW als voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Artikel 3

 • 1 De vereniging heeft tot doel haar leden ontspanning te bezorgen onder de vorm van georganiseerde fietstochten van welke aard ook. Het betreft zowel dagtrips als meerdaagse etappetochten in binnen- en buitenland. Zij mag eveneens allerhande activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van eetfestijnen, barbecues of eender welke andere manifestatie. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
 • 2 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het belangeloos doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel 2: LEDEN

Artikel 5

Alle leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 6

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen.
De leden van de vereniging zijn de ondergetekende nieuwe bestuurders en de leden aanvaard krachtens artikel 7.

Artikel 7

 • 1. Om lid te worden van de vereniging moet men:
 1. Akkoord gaan met de statuten en het interne reglement van de vereniging
 2. Aanvaard worden door het bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming
 3. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en toetredingsvergoeding te betalen.

Een kandidaat-lid dient zijn kandidatuur in bij het bestuur door het invullen en ondertekenen van het daartoe geëigende inschrijvingsformulier.

 • 2. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt maximaal 250 Euro.

Artikel 8

 • 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
 • 2 Uittreding is te allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet-betalen van de jaarlijkse bijdrage.
 • 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een 2/3de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 • 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
 • 5 Het bestuur kan op elk ogenblik met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer het lid de statuten niet naleeft of wanneer het lid heeft gehandeld tegen de regels van de wet, goed fatsoen, het interne reglement en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Titel 3: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De algemene vergadering bestaat uit alle aanwezige of vertegenwoordigde leden van de vereniging.

Artikel 10

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en afzetting van de bestuurders
 • De goedkeuring van de begroting en de rekening
 • De ontbinding van de vereniging
 • De uitsluiting van een lid
 • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 11

 • 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
 • 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuur of op verzoek van ten minste 1/5de van de leden van de vereniging. In dat geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
 • 3 De bijeenroeping geschiedt ten minste 15 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens 1/20ste van de leden.
 • 4 Indien geen 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering is een 2de bijeenroeping nodig, minstens 15 dagen later. Deze algemene vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of een ander lid van het bestuur bij meerderheid aangeduid door de andere bestuursleden.

Artikel 13

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmacht drager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 14

 • 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen over aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan tenzij de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden er mee instemt om een aanvullend onderwerp te behandelen.
 • 2 Tijdens ‘gewone algemene vergadering’ ligt het bestuur de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe. Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering over de kwijting van de bestuurders.
 • 3 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
  Onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegerekend in de beoordeling. In de gevallen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid voorziet moeten de onthoudingen en ongeldige stemmen als tegenstemmen beschouwd worden.
 • 4 Bij statuut wijzigingen moeten ten minste 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hiervan moet 2/3de akkoord zijn. Indien geen 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering is een 2de bijeenroeping nodig, minstens 15 dagen later. Deze algemene vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  Indien de statuten wijziging betrekking heeft op het voorwerp of belangeloos doel van de vzw, is zij alleen aangenomen wanneer ze 4/5de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen (onthoudingen worden niet meegerekend).
 • 5 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

Titel 4: BESTUUR

Artikel 15

 • 1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien de algemene vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen in het bestuur.
 • 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.
 • 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 16

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 4 jaar en kunnen daarna opnieuw verkozen worden. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan het bestuur.

Artikel 17

Het bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

Artikel 18

 • 1 Het bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Het treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

 • 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door het bestuur.
 • 3 Het bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit één of meerdere leden zolang er één of meerdere bestuurders deelneemt aan de bestuursactiviteiten.

Dit geldt in het bijzonder wat betreft dagdagelijkse organisatorische aspecten van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie wordt aangesteld door het bestuur en bevestigd door 2/3de van de algemene vergadering aan het begin van het jaar. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

Artikel 19

Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, kan indien nodig het bestuur een volmacht opmaken aan een lid van de vzw waarin vermeld wordt welke bevoegdheden gedelegeerd kunnen worden om de vzw rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen. Deze volmacht zal dan ook door twee handtekeningen van twee bestuurders worden voorzien.

Artikel 20

Het bestuur vaardigt alle huishoudelijke interne reglementen uit die hij nodig acht.

Artikel 21

 • 1 Het bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar.
 • 2 Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
 • 3 Het bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van het bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 • 4 Van elke vergadering van het bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

Titel 5: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 22

 • 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 23

 • 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.
 • 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen conform onze UBO registratie.

Artikel 24

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 23 MAART 2019 van toepassing.

Agendapunt 2: Benoeming bestuurders

1) Erik, Frans Matthys, Zwaluwlaan 16, 2870 PUURS – SINT-AMANDS                           Voorzitter

2) Pieter Siebens, Schaafstraat 46a, 2870 PUURS – SINT-AMANDS                                 Secretaris

3) Joseph, Louis, M Goossens, Lelielaan 13, 2870 PUURS – SINT-AMANDS                   Penningmeester

Agendapunt 3: Ontslag van huidige bestuurders – kwijting

Met éénparigheid van stemmen worden de eerder genomen beslissingen bevestigd:

 • Ontslaan van het vorig bestuur vanaf heden, zijnde
 • Jan, Malvina Verlinden, Groenstraat 81, 2870 Breendonk (Voorzitter)
 • Leo, Cesar, August Vanherstraeten, Wachtingstraat nr. 14A, 2870 Breendonk (Secretaris)
 • Diederik, Kamiel Ganseman, Schaafstraat 49A 2870 Breendonk (Penningmeester)
 • Johan Meykens, Koewei 7 te 2870 PUURS – SINT-AMANDS (Voorzitter)
 • Kjell Goubin, Fransveld 9, 2870 PUURS – SINT-AMANDS
 • Kristof Goubin, Moorstraat 25, 2870 PUURS – SINT-AMANDS
 • Er wordt kwijting verleend aan bovengenoemde bestuurders

Agendapunt 4: Bekrachtiging benoeming bestuurders

Met éénparigheid van stemmen werd beslist om de benoeming van de volgende bestuurders te bekrachtigen, vanaf HEDEN, zijnde:

 • Erik, Frans Matthys, Zwaluwlaan 16, 2870 PUURS – SINT-AMANDS Voorzitter
 • Pieter Siebens, Schaafstraat 46a, 2870 PUURS – SINT-AMANDS                            Secretaris
 • Joseph, Louis, M Goossens, Lelielaan 13, 2870 PUURS – SINT-AMANDS Penningmeester

Opgemaakt in drie exemplaren te Breendonk op 5 maart 2020

Handtekeningen van de nieuwe bestuurders: