Statuten

Statuten vzw Breendonkse Trappers

De volgende personen:

  1. Johan Alfons C Meykens , Koewei 7, 2870 Puurs
  2. Pieter Siebens, Schaafstraat 46A , 2870 Breendonk
  3. Joseph Louis Maria Goossens, Lelielaan 13, 2870 Breendonk

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, onder de hierna volgende voorwaarden.

Titel I   NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

§ 1 De vereniging wordt genoemd ‘WTC Breendonkse Trappers ’

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2870 Breendonk, Schaafstraat 46A gelegen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

De zetel mag worden overgedragen naar iedere andere plaats in België door een beslissing van de raad van bestuur, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op voorwaarde dat elke wijziging van de zetel neergelegd wordt op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijke arrondissement waar de zetel van de vzw is gevestigd, zowel voor neerlegging in het dossier van de vzw als voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Artikel 3

§ 1 De vereniging heeft tot doel haar leden ontspanning te bezorgen onder de vorm van georganiseerde fietstochten van welke aard ook. Het betreft zowel eendagstrippen als meerdaagse etappetochten in binnen- en buitenland. Zij mag eveneens allerhande activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van eetfestijnen, barbecues of eender welke andere manifestatie. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doelwaarvoor zij werd opgericht.

§ 2 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel II LEDEN

Artikel 5

Alle leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 6

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste   4 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7.

Artikel 7

§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:

 1. Akkoord gaan met de statuten en het reglement van de vereniging
 2. Aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
 3. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en toetredingsvergoeding te betalen

Een kandidaat-lid dient zijn kandidatuur in bij de raad van bestuur door het invullen en ondertekenen van het daartoe geëigende inschrijvingsformulier .

§ 2. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van Bestuur en bedraagt maximaal 200 euro.

Artikel 8

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

§ 2 Uittreding is ten allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet-betalen van de jaarlijkse bijdrage.

§ 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

§ 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

§ 5 De raad van bestuur kan op elk ogenblik met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer het lid de statuten niet naleeft of wanneer het lid heeft gehandeld tegen de regels van de wet, goed fatsoen, het clubreglement en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Titel III ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De algemene vergadering bestaat uit alle aanwezige of vertegenwoordigde leden van de vereniging.

Artikel 10

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders
 3. De goedkeuring van de begroting en de rekening
 4. De ontbinding van de vereniging
 5. De uitsluiting van een lid
 6. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Artikel 11

§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.

§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of een ander lid van de raad van bestuur bij meerderheid aangeduid door de andere bestuursleden.

Artikel 13

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 14

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan tenzij de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden er mee instemt om een aanvullend onderwerp te behandelen.

§ 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegerekend in de beoordeling. In de gevallen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid voorziet moeten de onthoudingen en ongeldige stemmen als tegenstemmen beschouwd worden.

§ 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

Titel IV RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien de algemene vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen in de raad van bestuur.

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.,

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 16

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van onbepaalde duur. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan de raad van bestuur.

Artikel 17

De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

Artikel 18

§ 1 De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

§ 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

§ 3 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit één of meerdere leden zolang er één of meerdere bestuurders deelneemt aan de bestuursactiviteiten. Dit geldt in het bijzonder wat betreft dagdagelijkse organisatorische aspecten van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie wordt aangesteld door de raad van bestuur en bevestigd door twee derde van de algemene vergadering aan het begin van het jaar. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

Artikel 19

Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Artikel 20

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

Artikel 21

§ 1 De raad van bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar.

§ 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

§ 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 4 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

Titel V DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 22

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

§ 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 23

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.

§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een sportieve, sociale of culturele vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

Artikel 24

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Akte benoeming bestuurders

De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:

 1. Jo Meykens – Voorzitter
 2. Pieter Siebens – Secretaris
 3. Joseph Goossens – Penningmeester