Statuten

Statuten vzw Breendonkse Trappers

WTC Breendonkse Trappers vzw

Ondernemingsnr. 0600.867.884

Aanpassing statuten van de vzw aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van 23 maart 2019 dat in werking trad op 1 mei 2019

De buitengewone algemene vergadering, geldig bijeengekomen op15december 2023te 2870 Breendonkheeft volgende statuten met de vereiste meerderheden integraal aangenomen

TITEL I . NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR  – COMMUNICATIE 

Artikel 1: Benaming 

 1. De vereniging wordt genoemd ‘WTC Breendonkse Trappers’ vzw
 2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaan van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

Artikel 2: Maatschappelijke Zetel

 1. De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest. 
 2. Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.De vzw heeft een officiële website en heeft een officieel e-mailadres. Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen.

Artikel 3: Doel 

 1. De vereniging heeft tot doel haar leden ontspanning te bezorgen onder de vorm van georganiseerde fietstochten van welke aard ook.
 2. De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp teneinde het doel van de vereniging te verwezenlijken: wekelijkse fietstochten en meerdaagse fietstochten in binnen- en buitenland. 
 3. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 
 4. De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4: Duur van de vzw 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5: Communicatie 

 1. Een lid kan de vzw op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. 
 2. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander   e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. 
 3. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel. 
 4. Indien de vzw niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

TITEL II. LIDMAATSCHAP 

Artikel 6: Soorten leden 

 1. De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden.
 2. De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.
 3. De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

Artikel 7: Aantal leden 

 1. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste 3 bedragen. De leden van de vereniging zijn de leden aanvaard krachtens artikel 8.

Artikel 8: Voorwaarden lidmaatschap 

 1.  Om lid te worden van de vereniging moet men: 
  • De statuten en het intern reglement van de vereniging aanvaarden en naleven;
  • Aanvaard worden door het bestuursorgaan, bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan beslist autonoom over elk verzoek tot opneming; 
  • De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en toetredingsvergoeding betalen.
  • Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan.
 2. De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage om deel uit te maken van de AV.

Artikel 9: Duur – Einde lidmaatschap 

 1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of nietigheid. Het lidmaatschap eindigt eveneens automatisch bij niet tijdige betaling van het lidgeld.
  Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging; wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid verliest. 
 2. Vrijwillig ontslag kan op ieder ogenblik en zonder motivering geschieden, mits een gewone ontslagbrief geadresseerd aan het bestuursorgaan.
 3. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij minstens 2/3de van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet worden gehoord.
 4. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging. 
 5. Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap door uitsluiting. Het lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

Artikel 10: Toegetreden leden 

 1. Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen om toegetreden lid te worden. Dit gebeurt door middel van een brief aan het bestuursorgaan dat vervolgens autonoom zal beslissen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het bestuursorgaan het kandidaat-lid weigert, kan pas na een periode van 1 jaar een nieuwe aanvraag gebeuren. 
 2. De toegetreden leden betalen het lidgeld zoals bepaald door het bestuursorgaan en dat maximum 250 euro bedraagt. 
 3. Toegetreden leden kunnen uittreden uit de vereniging door hun ontslag kenbaar te maken door middel van een schrijven aan het bestuursorgaan. Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden, wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning. 
 4. Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996.
 5. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of nietigheid.

TITEL III Algemene vergadering 

Artikel 11: Samenstelling 

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. 

Artikel 12: Bevoegdheden 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

 1. De wijziging van de statuten; 
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging; 
 3. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend; 
 4. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 
 6. De ontbinding van de vereniging 
 7. De uitsluiting van een lid 
 8. De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming.  
 9. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden  
 10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

Artikel 13: Bijeenroeping 

 1. Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden en desgevallend de commissaris moeten ertoe uitgenodigd worden. 
 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40ste dag na het verzoek plaatsvinden.
 3. De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij gewone brief of per e-mail. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden. Desgevallend zal een aangepaste versie van de definitieve agenda tenminste 7 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering overgemaakt worden aan de leden. 

Artikel 14: Voorzitter algemene vergadering 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door een bestuurder aangesteld door het bestuursorgaan. 

Artikel 15: Volmachten 

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmacht drager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen. 

Artikel 16: Besluiten 

 1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan. 
 2. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor een bijzondere meerderheid wordt vereist, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
 3. Onthoudingen worden noch in de noemer, noch in de teller meegeteld bij het nemen van deze besluiten. 

Artikel 17: Bijzondere meerderheden 

 1. In geval van een statutenwijziging en uitsluiting en ontbinding moet minsterns 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaatsvindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 2. Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 
 3. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 
 4. Bij een uitsluiting, zie artikel 9 § 3
 5. Bij een ontbinding, zie artikel 35

Artikel 18: Verslag van de algemene vergadering 

 1. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
 2. Elk lid heeft recht op inzage in het verslag. Toegetreden leden en derden hebben dit recht niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.

TITEL IV. BESTUURSORGAAN 

Artikel 19: Samenstelling bestuursorgaan 

 1. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
 2. Om tot bestuurder verkozen te worden, moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is. 

Artikel 20: Duur van het mandaat 

De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van onbepaalde duur. 

Artikel 21: Functieverdeling 

Het bestuursorgaan kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Artikel 22: Bevoegdheden van het bestuursorgaan 

 1. Het bestuursorgaan handelt als college en is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is. 
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze openbaar gemaakt zijn. Niet naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 3. Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan 1 of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan. 

Artikel 23: Externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan 

 1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.
 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk handelen.
 3. Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen middels een bijzondere en beperkte volmacht.

Artikel 24: Bekendmakingsvereisten van het bestuursorgaan 

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en door publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.  

Artikel 25: Vergaderingen van het bestuursorgaan 

 1. Het bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.
 2. De oproeping gebeurt per brief of via e-mail, minimum 8 dagen voor de vergadering.

Artikel 26: Aanwezigheidsquorum en stemming door het bestuursorgaan 

 1. Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. 
 2. Een bestuurder kan zich in een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan hierbij maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.
 3. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen, de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
 5. Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
 6. Het bestuursorgaan kan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders besluiten, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.

Artikel 27: Tegenstrijdig belang 

 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. 
 2. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuursorgaan ze uitvoeren. 
 3. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

Artikel 28: Verslag van het bestuursorgaan 

 1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuursorgaan. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw.
 2. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
 3. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 29: Einde bestuursmandaat – Ontslag bestuurder 

 1. Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende algemene vergadering.
 2. Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering. 
 3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving, door middel van een brief of mail te richten aan het bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien. 
 4. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden. 
 5. Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim. 
 6. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

TITEL V. DAGELIJKS BESTUUR  

Artikel 30: Het dagelijks bestuur 

 1. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuursorgaan aangaat, opdragen aan één of meer personen. Zolang het bestuursorgaan het dagelijks bestuur niet aan iemand anders heeft opgedragen, wordt het dagelijks bestuur waargenomen door de voorzitter van het bestuursorgaan, en in geval van diens onmogelijkheid, door de penningmeester of de secretaris. 
 3. Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen alleen handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
 4. De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 5000 euro te boven gaan. Deze beperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 5. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 31: Bekendmakingsvereisten van het dagelijks bestuur 

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. 

TITEL VI. INTERN REGLEMENT 

Artikel 32: Intern reglement 

 1. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. 
 2. Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.
 3. Ieder lid, ook de toegetreden leden, wordt door zijn toetreding geacht alle interne reglementen, met inbegrip van tuchtreglementen, te aanvaarden en te respecteren. Indien een lid deze reglementen niet naleeft, kan het bestuursorgaan bepaalde voordelen van het betrokken lid schorsen. Het niet naleven van deze reglementen kan ook aanleiding geven tot de uitsluiting van het betrokken lid zoals voorzien in de statuten.

TITEL VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS 

Artikel 33: Aansprakelijkheid van bestuurders 

 1. De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
 2. Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
 3. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. 
 4. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

TITEL VIII. BOEKHOUDING 

Artikel 34: Boekjaar – Kwijting 

 1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 2. Elk jaar moet het bestuursorgaan aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuursorgaan stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 3. De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn doorgegeven in de oproeping.

TITEL IX. ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 35: Ontbinding 

 1. De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.
  De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 1/5de van de leden.
  Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw moet minstens 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5de van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
  Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering of, bij gebreke daaraan, de rechtbank één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft. De vereffening geschiedt overeenkomstig de bepalingen bepaald in artikel 2:118 e.v. WVV. 
 2. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:135 WVV.
 3. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV. 
 4. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 WVV haar zetel verplaatsen. 
 5. Overeenkomstig artikel 13:1 WVV kan beslist worden om de vzw te ontbinden zonder vereffening teneinde het gehele vermogen in te brengen in één of meer rechtspersonen die hun belangeloos doel verderzetten.

Artikel 36: Bestemming van het vermogen 

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw.  

Artikel 37: Bekendmakingsvereisten 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten. 

TITEL X. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 38: Slot 

 1. Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. 

Opgemaakt in 3 exemplaren op 15 december 2023 te Puurs-Sint-Amands 

Het bestuur:  

 Erik Matthys, voorzitter

Jozef Goossens, penningmeester 

 Carine Van Belle, secretaris

Marc Faresyn, bestuurder 

 Bart Pauwels, bestuurder

Sam Kerremans, bestuurder