Clubreglement

“Intern Reglement WTC Breendonkse Trappers vzw – vanaf 2023”
Ondernemingsnummer: 0600.867.884

 Art 1:

Als lid of toekomstig lid van de club verklaart iedereen die toetreedt het op dat moment geldend reglement gelezen en goedgekeurd te hebben.
Als bewijs voor deze goedkeuring geldt de betaling van het lidgeld dat van toepassing is voor het betrokken seizoen.
Ook is het heel sterk aangeraden dat elk lid of toekomstig lid zich bij het begin van het seizoen medisch laat keuren waaruit blijkt dat hij/zij medisch geschikt is om onze sport te beoefenen.
Dit medisch attest is maximum 1 jaar geldig en wordt door de club ter beschikking gesteld.

Voorstellen tot reglementswijzigingen kunnen door iedereen worden ingediend bij het secretariaat tot en met de 3de zaterdag van september, hierna volgt er een open bestuursvergadering waarop de reglementswijzigingen kunnen worden voorgesteld.
Het lid dat een voorstel indient, heeft het recht om (1 of meerdere) bestuursleden naar keuze, als mede-indiener/mede-bepleiter van zijn/haar voorstel te laten fungeren op de algemene vergadering.

De voorstellen zullen worden voorgelegd en gestemd op de daaropvolgende “Algemene Slotvergadering in oktober” door handopsteking en zullen worden aanvaard mits 50% + 1 van de aanwezigen. Een lid kan ook als “niet-fietsend lid” tot de club behoren.
Een nieuw lid kan echter enkel als “fietsend lid” tot de club toetreden.

Door het betalen van het lidgeld gaan de leden akkoord dat er foto’s genomen worden van hen op evenementen en dat deze ook mogen verschijnen op sociale media. Elk lid kan dit echter weigeren door een mail te sturen naar het secretariaat.

Art 2:

Nieuwe leden kunnen in het jaar dat ze 16 jaar worden aansluiten bij de club.
Een nieuw lid kan tot de club toetreden door betaling van 60€. Dit is hetzelfde bedrag als voor de andere leden.

Omdat we onze sponsors in de kijker willen zetten tijdens onze ritten, moeten nieuwe leden minstens een starterspakket kleding kopen. Dit starterspakket bevat een shirt met korte mouwen en een korte koersbroek en de prijs is 110€.

Na betaling en na het invullen en ondertekenen van het bestelformulier kan het nieuwe lid zijn bestelling voor clubkledij doorgeven aan de verantwoordelijke voor de kledij.
De betaling van de kledij valt, zoals bij alle leden onder artikel 4.

Art 3:

Het lidgeld voor alle leden bedraagt € 60 voor één seizoen en is jaarlijks aanpasbaar volgens een bestuur beslissing. Dit is te betalen op afroep na de goedkeuring van het intern reglement, en dit ten laatste 15 november, bij laattijdige betaling vervalt de kledijbestelling en wordt deze pas doorgevoerd bij de 2de bestelling rond 30 april van het jaar daarop.

Art 4:

Puntensysteem vanaf seizoen 2021

Fietsende leden betalen hun kledij bij de bestelling via overschrijving of storting op de clubrekening.
Niet-betaalde kledij wordt niet besteld!
De leden die het afgelopen seizoen 15 of 20 punten behaald hebben kunnen rekenen op een club bijdrage bij de kledij bestelling voor het volgende seizoen (zie paragraaf hieronder: “Wat zijn uw punten waard”):

 • Indien er voor minder dan de club bijdrage besteld wordt vervalt het resterende bedrag.
 • Is het bestelde kledij bedrag groter, dan dient het lid het verschil zelf bij te betalen.
 • Club bijdragen kunnen niet worden opgespaard en hebben enkel betrekking op het daaropvolgende seizoen.

Hoe behaal je uw punten per seizoen?

 • 1 punt: per door de club georganiseerde meegereden rit in de juiste kledij en minstens 50% van de rit hebben meegefietst (uitgezonderd pech, ziekte onderweg)
 • 1 extra punt: voor diegene die de rit begeleidt.
 • 2 punten: voor 1 dag (zaterdag of zondag) te helpen tijdens het eetfestijn.
 • 5 punten: als je zowel zaterdag als zondag komt helpen tijdens het eetfestijn.
 • De behaalde punten zijn per seizoen en worden niet overgedragen naar een volgend seizoen.

Wat zijn uw punten waard?
(= club bijdrage op kledij bestelling)

Korting 15 ptn 20 ptn Aanwezig op openings- of slotvergadering 1 dag helpen eetfestijn
40 €  X    X  
80 €    X  X  
100 €    X  X X

Art 5:

De algemene vergaderingen worden 15 kalenderdagen op voorhand aangekondigd en dienen door de leden verplicht te worden bijgewoond.
Wie beide vergaderingen niet bijwoont zonder geldige rede of het bestuur in te lichten, maakt geen aanspraak op kledijkorting.

Het aantal vergaderingen wordt bepaald door het bestuur (normaal 2 per seizoen = Slotvergadering in oktober en de Algemene vzw Vergadering in februari) of op vraag van minimaal 1/5de van het aantal leden.

De secretaris of een ander bestuurslid zal de namen van de aanwezigen noteren en deze laten tekenen voor hun aanwezigheid.

Bij stemmingen op de algemene vergadering worden de afwezigen verondersteld zich neer te leggen bij de meerderheid.

Indien geen 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering is een 2de bijeenroeping nodig, minstens 15 dagen later. Deze algemene vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art 6:

Er wordt minimaal tweemaal per week gefietst volgens een opgestelde kalender die wordt samengesteld met inspraak van de leden die ritten op de kalender kunnen plaatsen door het bestuur in te lichten. Deze kalender wordt voorgesteld op de algemene vergadering (februari), de website en via de nieuwsbrief.
Alle data en vertrekuren staan aangegeven op de kalender.
Het uur van vertrek wordt stipt nageleefd. Alle ritten vertrekken op de door het bestuur afgesproken plaats en eindigt bij een afstap in een door het bestuur of ritverantwoordelijke gekozen herberg.
Alle ritten worden gereden onder het motto: “Samen uit, samen thuis”.
Dit blijft de hoofdgedachte van elke rit.
Echter heeft elke fietser het recht om op eigen verantwoordelijkheid (zonder de groep) huiswaarts te rijden na de ritverantwoordelijke te hebben ingelicht.

Art 7:

De ritverantwoordelijke neemt beslissingen over de rit en hij/zij bepaalt ook het parcours.
Er wordt in principe niet over de dijken gereden, enkel wanneer de groep minder dan 15 personen telt. Hierbij zal de snelheid zeer gematigd worden teneinde andere dijktoeristen niet te hinderen en wordt er gerekend op het gezond verstand van de leden in functie van de omstandigheden en drukte op de dijk.

Art 8:

Tijdens de ritten wordt er in principe geen rustpauze ingelast.
Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Art 9:

Alle ritten die opgenomen zijn in de kalender, worden in alle weersomstandigheden op het aangegeven vertrekuur gereden.
Het bestuur behoudt zich echter wel het recht om ritten wegens omstandigheden af te gelasten en dit in overleg met de ritverantwoordelijke.
Bij afgelastingen van ritten tracht het bestuur de leden zo spoedig mogelijk te verwittigen via mail en sms.

Art 10:

Kandidaat-leden kunnen toegestaan worden om kennismakingsritten mee te rijden.
De kandidaten moeten bij hun eerste deelname kunnen aantonen dat zij over een verzekering beschikken die zowel persoonlijke lichamelijke schade als burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt.
Er wordt geen rekening gehouden met niet-leden die zich zonder toestemming bij de groep aansluiten.

Art 11:

 • 1.  Het tempo tijdens de woensdagrit wordt bepaald door de dames.
  Enkel op donderdagavond is er geen ritverantwoordelijke.
  De aanwezigheden worden elke rit geregistreerd door een bestuurslid en elektronisch bewaard. Wanneer er niemand van het bestuur aanwezig is, neemt iemand de taak op zich om de aanwezigheden te noteren en geeft deze door aan een bestuurslid.

Punten worden enkel toegekend wanneer:

 • Er bij tourritten inschrijvingsgeld betaald werd door het lid
 • Het lid minstens 50 % van de rit meefietst.

Een klacht moet binnen de 8 dagen gemeld worden aan het bestuur.

Om recht te hebben op bovenvermelde punten dient elk lid zich te houden aan alle bepalingen van dit reglement.

 • 2.  Voor zowel de dames als de heren zal het lid met de meest behaalde punten aan het einde van het seizoen gekroond worden tot clubkampioen.
  Dit geeft recht op een kampioenstrui.
 • 3.  Het bestuur houdt zich het recht toe om leden die in twee opeenvolgende seizoenen minder dan 10 punten per seizoen halen, te weigeren. Hierbij wordt wel rekening gehouden met leden die omwille van medische redenen niet kunnen fietsen. Dezen moeten wel het bestuur hiervan op de hoogte brengen.
 • 4.  Het bestuur houdt zich het recht toe om een ledenstop in te voegen!

Art 12:

De functies van de bestuursleden voor het nieuwe seizoen worden voorgesteld tijdens de slot vergadering in oktober en zullen bevestigd worden op de tweede algemene vzw-vergadering in februari van het nieuwe seizoen.

In geval van gelijkheid van stemmen, stemt de voorzitter niet mee.

Art 13:

Ieder lid kan door wangedrag, door niet naleven van het intern reglement of door bewust schade te berokkenen aan de club, als lid uitgesloten worden.
Het betaalde lidgeld blijft eigendom van de club.

Art 14:

Nieuwe bestuursleden worden op de algemene vergadering voorgesteld en bevestigd mits gestemde meerderheid van de leden. Zetelende bestuursleden kunnen uit hun taak ontheven worden door de leden (al dan niet met onmiddellijke ingang).
Hiervoor hebben de leden een gestemde meerderheid nodig tijdens een algemene vergadering.

Art 15:

Alle leden worden beschermd door een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “persoonlijke lichamelijke schade”.
Alle bepalingen kunnen geraadpleegd worden in de polis die ter inzage ligt bij het bestuur.

Art 16:

Alle speciale gevallen niet voorzien in dit reglement, behoren tot de bevoegdheid van het bestuur en een bestuur beslissing, wat dat betreft, kan niet betwist worden door de leden.

Art 17:

Het dragen van de clubkledij en valhelm tijdens alle clubritten is verplicht teneinde punten te verzamelen.

Alle leden rijden in recente clubkledij. Indien er zich tijdens een rit in clubverband een valpartij voordoet met beschadigde clubkledij tot gevolg, kan deze worden ingeleverd om kosteloos te worden vervangen.

Art 18:

De snelheid vooraan in de groep wordt bepaald door de omstandigheden, moeilijkheidsgraad van het parcours en de fysieke mogelijkheden van de deelnemers aan de rit.
Richtsnelheden worden indicatief op onze website geplaatst.

Art 19:

De communicatie betreffende het clubgebeuren gebeurt via nieuwsbrieven en via de website en worden tijdig verspreid via email.

Art 20:

Het wegwerpen van restafval zoals eet-, drankverpakking, banden, enz. op de openbare weg of in de berm is verboden en zal door de club gesanctioneerd worden door het niet toekennen van de punten aan het desbetreffende lid voor de desbetreffende rit.

Art 21:

Onder enkele voorwaarden aanvaarden we het gebruik van mechanische trapassistentie.
Een lid dat wenst gebruik te maken van een hulpmotor brengt hiervan het bestuur op de hoogte.

Schadegevallen worden niet gedekt door de verzekeringspolis van de club.
Het betreffende lid dient dus een individuele verzekering af te sluiten.

Het betreffende lid mag aan alle clubritten deelnemen, behalve een specifieke A-rit, en ook zelfs een rit begeleiden.

Art 22:

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers zijn geen eigenaar van het vermogen van de vereniging.
Ze kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel kunnen verrijken.
Bij uittreding, uitsluiting of overlijden van een lid kan er nooit een teruggave of een vergoeding van gestorte bedragen of van een gedane inbreng geëist worden.

Bij ontbinding van de vzw, om welke reden dan ook, wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen conform onze UBO-registratie.

Art 23:

Alle leden worden geacht het intern reglement te kennen en de inhoud naar de geest van de club na te leven.