Clubreglement

Clubreglement  WTC Breendonkse Trappers vzw –   seizoen  2020

Art 1:

Als lid of toekomstig lid van de club verklaart iedereen die toetreedt het op dat moment geldend reglement gelezen en goedgekeurd te hebben. Als bewijs voor deze goedkeuring geldt de betaling van het lidgeld dat van toepassing is voor het betrokken seizoen. Als bijkomende voorwaarde geldt dat elk lid of toekomstig  lid een medisch attest moet kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het lid medisch geschikt is om onze sport te beoefenen.
Dit attest is maximum 1 jaar geldig en moet door het lid kunnen voorgelegd worden wanneer hiernaar gevraagd wordt.

Voorstellen tot reglementswijzigingen kunnen door iedereen worden ingediend bij het bestuur. De voorstellen zullen worden voorgelegd en gestemd op de daarop volgende  “Algemene Vergadering” door handopsteking. Een lid kan ook als “niet-fietsend lid” tot de club behoren.
Een nieuw lid kan enkel als “fietsend lid” tot de club toetreden.

Art 2:

In het jaar dat een persoon 18 jaar wordt, kan hij / zij aansluiten bij de club.
Een nieuw lid kan tot de club toetreden door betaling van € 200.
Dit bedrag omvat het lidgeld én het nieuw lid ontvangt een basispakket (shirt met korte mouw, shirt met lange mouw, korte broek).
Na betaling en na het invullen  en ondertekenen van het inschrijvingsformulier kan het nieuwe lid zijn bestelling voor clubkledij doorgeven aan de verantwoordelijke voor de kledij. De betaling van de kledij valt, zoals bij alle leden onder artikel 4.

Art 3:

Het lidgeld voor alle leden bedraagt € 60 voor één seizoen, te betalen op afroep  vóór de eerste algemene vergadering in oktober en is jaarlijks aanpasbaar volgens een bestuursbeslissing.

Art 4:

Fietsende leden betalen hun kledij bij de bestelling (ledenvergadering van oktober). Niet-betaalde kledij wordt niet besteld. De leden die op één van de laatste twee seizoenen 20 punten behaald hebben, kunnen  de effectieve waarde  van hun bestelde kledij  verminderen met een bijdrage van de club. Deze bijdrage bedraagt de waarde van de kledij wanneer er voor minder dan
€ 100 wordt aangekocht. Wordt er voor meer dan € 100 aangekocht dan legt de club een maximumbedrag van € 100 bij.

Art 5:

De algemene vergaderingen worden tijdig aangekondigd en dienen door de leden verplicht te worden bijgewoond. Het aantal vergaderingen wordt bepaald door het bestuur of op vraag van minimaal 2/3 van het aantal leden.

Art 6:

Ieder lid kan tijdens de algemene vergadering wensen, ideeën of voorstellen formuleren.

Art 7:

Er wordt minimaal tweemaal per week gefietst volgens een opgestelde kalender die wordt samengesteld met inspraak van de leden op een kalendervergadering en die wordt voorgesteld op de tweede algemene ledenvergadering en in een speciale nieuwsbrief.

Alle data en vertrekuren staan aangegeven op de kalender. Het uur van vertrek wordt stipt nageleefd. Op het uur van aankomst zijn afwijkingen mogelijk en worden indien mogelijk aangegeven in de kalender.
Alle ritten vertrekken aan het clublokaal en eindigen bij een afstap in een door het bestuur gekozen herberg.
Alle ritten worden gereden onder het motto: “Samen uit, samen thuis”.

Art 8:

Elk clublid zal uitgenodigd worden voor de kalendervergadering.
De ritverantwoordelijke neemt beslissingen over de rit en hij/zij bepaalt ook het parcours.
Er wordt in principe niet over de dijken gereden (enkel bij omleidingen of indien er geen andere mogelijkheden bestaan).

Art 9:

Tijdens de ritten wordt er in principe geen rustpauze ingelast.
Enkel in uitzonderlijke weersomstandigheden kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Art 10:

Alle ritten die opgenomen zijn in de kalender, worden in alle weersomstandigheden op het aangegeven vertrekuur gereden.

Art 11:

Kandidaat-leden kunnen toegestaan worden om kennismakingsritten mee te rijden. Zij worden verzocht achter de groep aan te sluiten. De kandidaten moeten bij hun eerste deelname kunnen aantonen dat zij over een verzekering beschikken die zowel persoonlijke lichamelijke schade als burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt. Er wordt geen rekening gehouden met niet-leden die zich zonder toestemming bij de groep aansluiten.

Art 12:

§1   Voor elke rit die in clubverband gereden wordt, verdien je 1 punt.
Dit geldt voor A, B en C-ritten.
Het tempo tijdens de woensdagrit wordt bepaald door de dames.
Ritverantwoordelijken krijgen voor elke rit 1 punt extra wanneer ze aanwezig zijn en de rit begeleiden.
Enkel op donderdagavond is er geen ritverantwoordelijke.
Helpen tijdens de eetdagen: 2 punten/dag.
Elk lid dat de volgwagen bestuurt, krijgt hiervoor 2 punten.

Elk lid dient 20 punten te verzamelen om aan de € 100 clubbijdrage te geraken.

De aanwezigheden worden elke rit geregistreerd door een bestuurslid en elektronisch bewaard. Wanneer er niemand van het bestuur aanwezig is, neemt iemand de taak op zich om de aanwezigheden te noteren en geeft deze door aan een bestuurslid. Punten worden enkel toegekend wanneer:

  • er bij tourritten inschrijvingsgeld betaald werd door het lid
  • het lid minstens 50 % van de rit meefietst.

Een klacht moet binnen de 14 dagen gemeld worden aan het bestuur.

Om recht te hebben op bovenvermelde punten dient elk lid zich te houden aan alle bepalingen van dit reglement.

Wanneer een fietsend lid gedurende het seizoen minder dan 20 punten behaalt (een nieuw lid het eerste seizoen minder dan 15 punten), zal hij/zij vanaf dan de reële kostprijs van de bestelde clubkledij voor de volgende seizoenen dienen te betalen en dit tot het lid in kwestie terug het minimum van 20 punten behaalt.
Betreffende deze regel wordt rekening gehouden met de al dan niet behaalde minima vanaf seizoen 2014.

§2     Voor zowel de dames als de heren zal het lid met de meest behaalde punten  aan het einde van het seizoen gekroond worden tot clubkampioen.   Dit geeft recht op een  kampioen trui.

§3     Het bestuur houdt zich het recht toe om leden die  vanaf  januari 2015 in twee opeenvolgende seizoenen minder dan 10 punten per seizoen halen, te weigeren. Hierbij wordt wel rekening gehouden met leden die omwille van medische redenen niet kunnen  fietsen.  Dezen moeten wel het bestuur hiervan op de hoogte brengen.

§4     Het bestuur houdt zich het recht toe om een ledenstop in te voegen wanneer er 90 mannelijke leden zijn.

Art 13:

Het dagelijks bestuur van de club zal ten minste uit vijf leden bestaan. De functies van de bestuursleden worden vastgelegd tijdens de bestuursvergadering bij aanvang van het seizoen en zullen meegedeeld worden op de tweede algemene vergadering.
In geval van gelijkheid van stemmen, stemt de voorzitter niet mee.

Art 14:

Ieder lid kan door wangedrag, door niet naleven van het clubreglement of door bewust schade te berokkenen aan de club, als lid uitgesloten worden. Het betaalde lidgeld blijft eigendom van de club.

Art 15:

Nieuwe bestuursleden worden op de algemene vergadering voorgesteld en bevestigd mits goedkeuring van 2/3 van de leden.

Art 16:

Alle leden worden beschermd door een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “persoonlijke lichamelijke schade”. Alle bepalingen kunnen geraadpleegd worden in de polis die ter inzage ligt bij het bestuur.

Art 17:

Alle speciale gevallen niet voorzien in dit reglement, behoort tot de bevoegdheid van het bestuur en een bestuur beslissing daaromtrent kan niet betwist worden door de leden.

Art 18:

Het dragen van de clubkledij en valhelm tijdens alle clubritten is verplicht teneinde punten te verzamelen.

Alle leden rijden vanaf 2015 in de meest recente clubkledij. Indien er zich tijdens een rit in clubverband een valpartij voordoet met beschadigde kledij tot gevolg, kan deze worden ingeleverd om kosteloos te worden vervangen. Dit geldt enkel voor de kledij.

Art 19:

Eventuele vrije ritten dienen steeds te worden gereden met in acht name van alle veiligheidsregels en verkeers- en politiereglementen. Indien voorkomend, wachten alle clubleden erna elkaar op tot de club terug voltallig is. Een aanwezig bestuurslid bepaalt wanneer er terug vertrokken wordt.

Art 20:

De snelheid vooraan in de groep wordt bepaald door de weersomstandigheden, moeilijkheidsgraad van het parcours en de fysieke mogelijkheden van de deelnemers aan de rit.

Art 21:

Het materiaal van de club dat zich in de eventuele volgwagen bevindt, kan door de leden gebruikt worden ingeval van panne. Na gebruik dient het materiaal hersteld  bij de materiaalmeester binnengebracht te worden.

Art 22:

De communicatie betreffende het clubgebeuren gebeurt via schriftelijke nieuwsbrieven en via de website en wordt tijdig verspreid.

Art 23:

Het wegwerpen van restafval zoals eet-, drankverpakking, banden, enz. op de openbare weg of in de berm  is verboden en zal door de club gesanctioneerd worden door het niet toekennen van de punten aan het desbetreffende lid voor de desbetreffende rit.

Er wordt een uitzondering toegestaan voor banaanschil voor zover deze in niet-verharde berm wordt achtergelaten.

Art. 24:

Onder enkele voorwaarden aanvaarden we het gebruik van mechanische trapassistentie. Een lid dat wenst gebruik te maken van een hulpmotor brengt hiervan het bestuur op de hoogte.

Schadegevallen worden niet gedekt door de verzekeringspolis van de club. Het betreffende lid dient dus een individuele verzekering af te sluiten.

Het betreffende lid rijdt op zondag met de tweede rit mee en sluit achteraan de groep aan. Bij gezamenlijke ritten en op woensdag- en donderdagavond wordt eveneens achteraan aangesloten.

Art. 25:

De club beschikt over een eigen volgwagen die ingeschreven is op naam van WTC Breendonkse Trappers vzw.  Deze wagen wordt enkel gebruikt voor clubdoeleinden en wordt onder geen enkel beding uitgeleend aan clubleden of derden. Onze bestuurders worden vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage.

Art. 26:

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers zijn geen eigenaar van het vermogen van de vereniging. Ze kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel kunnen verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden van een lid kan er nooit een teruggave of een vergoeding van gestorte bedragen of van een gedane inbreng geëist  worden.

Bij ontbinding van de vzw, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging geschonken worden aan een nader te bepalen, niet-commercieel doel  en mag het niet uitgekeerd worden aan de leden.

Art 27:

Alle leden worden geacht het clubreglement te kennen en de inhoud naar de geest van de club na te leven.